Informujemy !!! dodaliśmy opcję śniadanie obiadokolacja

5 % ZNIŻKI REZERWUJĄC ONLINE
kod rabatowy 2024

REGULAMIN HOTELOWY

Willa Ostoja u Pyrc

REGULAMIN

Willa Ostoja u Pyrca

1# Doba hotelowa–Doba hotelowa zaczyna się między godz. 14.00 a 16.00 i kończy o godz. 11.00 ostatniego dnia pobytu

2# Płatności–Opłata za pobyt pobierana jest z góry za cały okres, Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu. Opłata miejscowa jest wliczona w cenę pokoju.

3# Akceptacja zwierząt–W Willi Ostoja u Pyrca nie akceptujemy zwierząt.

4# Palenie tytoniu i urządzenia elektryczne–W pokojach oraz na terenie budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, oraz używania żelazek,grzałek,itp urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju.

5# Cisza nocna i sprzątanie–Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano. Sprzątanie pokoju odbywa się na życzenie gości

6# Odpowiedzialność za szkody–Goście korzystający z pokoi ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w pokojach. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie/uszkodzenie elementów wyposażenia pokoju jak ich utratę.W przypadku powstania szkody w pokoju z winy Gościa bądź z winy odwiedzających go osób, Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów jej naprawy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice. Gość powinien zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody w pokoju bądź też o jej stwierdzeniu.

7# Dostęp do obiektu–Goście zobowiązani są przechowywać klucz do pokoju z należytą starannością. W przypadku jego utraty Goście zostaną obciążeni kosztami wymiany zamka w wysokości 100 zł.

8# Własność gościa–Willa Ostoja u Pyrca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do Gościa, jak również za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach.

9# Wypowiedzenie pobytu–Goście zobowiązują się wykorzystywać Pokój jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez w Pokojach w Willi Ostoja u Pyrca.

W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, firma Ostoja s.c. zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu w Willi Ostoja u Pyrca i nie jest wówczas zobowiązana do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.

10# Faktura–Jeżeli gość chce otrzymać fakturę na firmę musi podać nr NIP firmy wpisać w uwagach przy rezerwacji

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
w Willi Ostoja u Pyrca w ramach serwisu internetowego:
www.willaostoja.pl

WSTĘP
Willa Ostoja u Pyrca Pardałówka 29 34-500 Zakopane prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą
Ostoja s.c.. Artur Tytko Tymoteusz Tytko wprowadza niniejszy regulamin realizując postanowienia Ustawy
z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tekst jedn. Dz. U z 2016 poz. 1030 )
i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

I. Postanowienia
I.I. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają :
1) Formularz rezerwacyjny – formularz internetowy zamieszczony w Serwisie, wykorzystywany
do rezerwacji usług hotelowych online
2) Willa Ostoja u Pyrca prowadzony przez Usługodawcę w Zakopanem Pardałówka 29
3) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
4) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Willi Ostoja u Pyrca
w ramach serwisu internetowego www.willaostoja.pl
5) Rezerwacja on-line – rezerwacja usług hotelowych dokonywana w systemie teleinformatycznym
6) Serwis – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem www.willaostoja.pl
7) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i
oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i
odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego
rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca
2004.Prawo telekomunikacyjne ( tekst jedn. Dz. U. Z 2014r poz 243, ze zm )
8) Środki komunikacji elektronicznej – urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi
narzędzia programowe , umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy
wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a wszczegulności
pocztę elektroniczną
9)Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron ( na odległość ) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie
Usługodawcy. Przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania
włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych która jest w całości nadawana i
odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lipca 2004r

10)Usługodawca – Willa Ostoja u Pyrca w Zakopanem prowadząca działalność gospodarczą
pod nazwą Ostoja s.c. Pardałówka 29 34-500 Zakopane Nip 7360011251, Regon 492820986
tel : +48 18 2015500, adres e-mail: noclegi@willaostoja.pl.
11)Usługobiorca – Podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o
świadczenia usług , będąc osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną
nie posiadająca osobowości prawnej, który zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego
regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówił świadczenie określonych
usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.
12)Ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r
m)Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta
13)Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych
osobowych.
14)RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia derektywy 95/46/WE
(Dz.urz.UE.L nr119,str.1.)

I.II. Operatorem Serwisu jest Willa Ostoja u Pyrca w Zakopanem prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ostoja s.c. Pardałówka 29 34-500 Zakopane Nip 7360011251, Regon 492820986 tel : +48 18 2015500, adres e-mail: noclegi@willaostoja.pl.

I.III. Usługobiorca przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę, przy użyciu Serwisu zobowiązuje się zapoznać z niniejszym Regulaminem i oświadcza, że akceptuje jego
warunki bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.

II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
II.I. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

II.II. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

II.III. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez, lub do systemu teleinformatycznego Usługodawcy treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenia systemu teleinformatycznego, oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, lub treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

II.IV. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia, lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. O wszelkich utrudnieniach z korzystania z usług Usługodawca będzie informował Usługobiorców na co najmniej 24 godziny przed prowadzeniem prac konserwcyjnych poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w serwisie.

II.V. W przypadkach szczególnych, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia Usługobiorców i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenia stabilności Systemu.

II.VI. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem.

II.VII. w trakcie korzystania z Serwisu, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki cookies. Warunkiem korzystania z Serwisu jest umożliwienie instalacji plików cookies, na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

III. Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną
III.I. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie:
1) rezerwacji on-line usług hotelowych w Willi Ostoja u Pyrca.
2) usługi informacyjne i promocyjne odnośnie własnych produktów i usług.

III.II. Rezerwacja online
III.II.A Proces rezerwacji:
1)Rezerwacji on-line usług hotelowych dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, polegających na wypełnieniu Formularza rezerwacyjnego, w którym Usługobiorca proszony jest o dokonanie wyboru terminu pobytu,podaniu danych teleadresowych, informacji pobytowych. Po dokonaniu wyboru oferty cenowej przez Usługobiorcę i sprawdzeniu dostępności przez Usługodawcę, Usługobiorca otrzymuje potwierdzenie rezerwacji z prośbą zlecenia wymaganej płatności.
2) Usługobiorca dokonujący rezerwacji usług hotelowych jest zobowiązany do podania w Formularzu rezerwacyjnym poprawnych danych oraz prawidłowych informacji, zgodnie z którymi zostanie przygotowana rezerwacja wraz z kalkulacją kosztów. Usługobiorca zobowiązany jest podać w Formularzu rezerwacyjnym następujące dane kontaktowe: imię,nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu kontaktowego, oraz złożyć oświadczenie że zapoznał się z warunkami rezerwacji określonymi w Regulaminie i je akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w Formularzu rezerwacyjnym i wskazać czy wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w Formularzu rezerwacyjnym (zgoda nieobowiązkowa).Rezerwacji usług hotelowych dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku „Rezerwuj termin”w Formularzu rezerwacyjnym
3)Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z pkt b) powyżej automatycznie i niezwłocznie na adres e-mail Usługobiorcy wskazany w Formularzu rezerwacyjnym Usługodawca wysyła potwierdzenie otrzymania rezerwacji, po weryfikacji przesłanych informacji Usługodawca potwierdza warunki rezerwacji, wysyłając e-mail z załączonym potwierdzeniem rezerwacji w formacie PDF zawierającym wartość pobytu, numer rezerwacji, dane teleadresowe osoby która dokonała rezerwacji, długość pobytu, ilość pokoi oraz warunki płatności.
4)Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzu,całkowitą odpowiedzialność Ponosi Usługobiorca.
5)Rezerwacji dokonuje się na Usługobiorcę, uwidocznionym na potwierdzeniu rezerwacji.
6) Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku w wysokości minimum 30%na konto bankowe Ostoja s.c. w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji, o którym mowa w pkt c) powyżej.
7) Rezerwację należy potwierdzić wpłatą zadatku, brak wpłaty spowoduje anulowanie rezerwacji.
8)W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją Willi Ostoja u Pyrca telefonicznie +48 18 2015500 lub mailowo e-mail:noclegi@willaostoja.pl.
9)Zmiana terminu dokonanej rezerwacji jest bez kosztowa jeżeli została zgłoszona co najmniej na7 dni przed planowanym przyjazdem do Willi Ostoja u Pyrca.
10)Anulowanie rezerwacji jest bez kosztowe jeżeli zostało zgłoszone co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym przyjazdem do Willi Ostoja u Pyrca- Usługodawca zwróci Usługobiorcy wpłacony zadatek poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy, z którego Usługobiorca dokonał przelewu zadatku na rachunek bankowy Usługodawcy, w terminie do 5 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnej anulacji z potwierdzeniem numeru konta na które ma nastąpić zwrot.

11)W przypadku anulowania rezerwacji po terminie ( 30 dni przed przyjazdem ) lub w przypadku nie pojawienia się Usługobiorcy w Willi Ostoja u Pyrca w terminie rozpoczynającym
pobyt – Usługodawca obciąża Usługobiorcę kosztami pierwszej doby za zarezerwowany pokój (lub pokoje), a pozostałą kwotę z wpłaconego przez Usługobiorcę zadatku zwróci poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy, z którego Usługobiorca dokonał przelewu zadatku.

12)Skrócenie pobytu w Willi Ostoja u Pyrca jest traktowane jak rezygnacja po terminie określonym w pkt l) powyżej i wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu w Willi Ostoja u Pyrca.
13)Jednostką płatniczą w Willi Ostoja u Pyrca jest złoty polski (PLN).

III.II.B. Dokonywanie płatności i wystawienie faktury:Płatności dokonywane są na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu rezerwacji wysłanym na adres e – mail osoby dokonującej rezerwacji.
1) Rezerwacja uważana jest za gwarantowaną, wyłącznie po wpłaceniu zadatku, do 3 dni po dokonaniu rezerwacji po tym terminie rezerwacja zostaje anulowana.
2) Usługodawca ma obowiązek wystawienia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.

III.II.C. Wykonywanie umowy.
1) W przypadku, jeśli Usługobiorca w trakcie trwania usługi stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi/produktu zamieszczonym w Serwisie), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Usługodawcę, dzwoniąc na numer telefonu +48 18 2015500 lub przesyłając zgłoszenie na adres e-mail: noclegi@willaostoja.pl .

IV. Warunki zawierania i rozwiązywania umów .
IV.I. W przypadku rezerwacji usługi hotelowej Usługodawcy, zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę potwierdzenia rezerwacji, w tym otrzymania numeru rezerwacji.
IV.II. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta.
IV.III. Usługobiorca nie ma prawa dostarczania Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym

V. Ochrona danych osobowych
V.I. Za pośrednictwem Serwisu dane osobowe zbierane są poprzez wypełnienie Formularza rezerwacji. Formularz rezerwacji zawiera pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne do dokonania rezerwacji. Dane podane w Formularzu rezerwacji są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza.
V.II. Dane przechowywane są i przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, RODO oraz Polityce prywatności zamieszczonej w Serwisie.
V.III. Usługobiorca w każdym czasie posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zmiany i usuwania.
V.IV. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do dokonania rezerwacji usługi hotelowej.
V.V. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Usługobiorca akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności opublikowane w serwisie www.willaostoja.pl .

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego.
VI.I. Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania usług, jak i innych kwestii związanych z usługami można przesyłać na adres e-mail: noclegi@willaostoja.pl

VI.II. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.

VI.III. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy.

VI.IV. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30dni
od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacji .

VIII. Postanowienia końcowe
VIII.I. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy zdnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 1030) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa

VIII.II. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili dokonywania rezerwacji przez Usługobiorcę

VIII.III. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych przez Usługobiorców do chwili

VIII.IV. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana w Serwisie.

VIII.V. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu

VIII.VI. Data opublikowania regulaminu 20.03.2020